Pro stavební firmy

Podílíme se na výstavbě inženýrských sítí, průmyslových celků, bytových a rodinných domů. Samozřejmostí jsou práce po celou dobu trvání výstavby až po dokumentaci skutečného provedení, včetně zpracování dokumentace podle podnikových norem správců inženýrských sítí a spolupráce při předávání dokumentace správcům a orgánům státní správy.

Základní vytyčení stavby

Stavbu dle dodané projektové dokumentace v terénu vytyčíme
Stabilizujeme pevný výškový fix
Vyhotovíme vytyčovací výkres 

Podrobné vytyčovací práce

V průběhu stavby provádíme podrobné vytyčení jednotlivých objektů stavby dle projektové dokumentace
V případě monolitických staveb podrobné vytyčení všech konstrukcí 

Sledování staveb a okolních objektů

Během výstavby provádíme monitoring staveb či okolních objektů. Sledujeme jejich polohové či výškové posuny v pravidelných intervalech.

Zaměření skutečného provedení stavby

Po jednotlivých objektech či po dokončení stavby provedeme její zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení
Kontrolní zaměření konstrukcí a jeho porovnání s projektovanou polohou

Zaměření kubatur

Po ukončení výkopových prací nebo jednotlivých etap výkopů zaměříme a vypočteme jejich objem
Při tvorbě skládek a deponií provádíme jejich měření a výpočty objemů

Geodetická dokumentace potřebná k předání stavby

Po dokončení stavby vyhotovíme veškerou související geodetickou dokumentaci potřebnou ke kolaudaci nebo předání stavby investorovi.

Zaměření skutečného provedení stavby

GEOMAP s.r.o.
Věšínova 11, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 770
e-mail : info@geomap.cz
IČ: 60469358
mapa >>